Juridiskt information

Du godkänner att svensk lag ska gälla och att svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan dig och VELUX Svenska AB.

Denna webbplats utvecklas, ägs och underhålls av VELUX A/S, Ådalsvej 99 , DK-2970 Hørsholm, ett företag som är registrerat enligt dansk lag och har sitt säte i Danmark i syfte att tillhandahålla information om VELUX och företagets produkter och tjänster.

Material i denna butik

När du går in på eller surfar på denna webbplats eller på annat sätt använder materialet som finns här, inklusive nedladdning av programvara, bör du vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vad du än väljer att använda är fritt från virus och på annat sätt inte kan störa eller skada funktionerna i din datorsystem, inklusive nedladdad programvara är kompatibel med din programvara. Även om alla ansträngningar görs för att säkerställa att materialet på denna webbplats är komplett, korrekt och uppdaterat, ges ingen garanti eller representation angående materialet. Du bör därför varken agera eller avstå från att agera på grundval av materialet. Kontakta istället ditt lokala VELUX företag, som tillhandahåller det material och den hjälp du behöver. Materialet tillhör VELUX eller andra. Reproduktion eller användning av hela eller delar av materialet i någon som helst form är förbjudet annat än för personlig icke-kommersiell användning. Ingen licens ges för att reproducera eller använda materialet för andra ändamål än vanlig webbläsning.

Om du reproducerar delar av materialet för personlig, icke-kommersiell användning måste du erkänna VELUX som källan till det genom att inkludera en referens till denna webbplats (www.velux.com) och upphovsrättsmeddelandet © 2005 VELUX Group i reproduktionen. Text, fotografier, filmer, ritningar, grafik, ljud, data etc. kan vara föremål för upphovsrätt och tillhör eller används av VELUX på licens. Varumärken och servicemärken, inklusive logotyper, slogans etc. är registrerade eller oregistrerade märken som används av VELUX på licens. Produkter som visas och beskrivna produktionsmetoder kan vara föremål för andra immateriella rättigheter, inklusive patent och patentansökningar, som används av VELUX på licens. Ingen licens ges för att använda någon av dessa immateriella rättigheter, och vi upplyser dig om att VELUX noggrant övervakar och omedelbart åtalar alla kränkningar av dess immateriella rättigheter, inklusive genom straffrättsligt åtal.

Material som ges via denna webbplats

VELUX samlar in icke-personlig information om besökarna på denna webbplats i syfte att uppdatera och förbättra webbplatsen för att ge dig den bästa upplevelsen och mest relevant material som besöker denna webbplats. Personlig information samlas endast in när den frivilligt lämnas in av besökare. Sådan information inkluderar ditt namn, adress, telefon- och faxnummer och din e-postadress och kommer endast att användas för det ändamål som de lämnades in såvida du inte uttryckligen har gett ditt medgivande om något annat. Personlig såväl som icke-personlig information som samlas in av VELUX anses vara konfidentiell och kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt delas med tredje part. Allt material som VELUX mottar via denna webbplats anses vara icke-konfidentiellt och allmänt. VELUX kommer att reproducera, använda, ändra och tilldela sådant material utan begränsningar, inklusive idéer för produkter eller produktionsmetoder och kunskap som finns i sådant material.

Länkar till andra webbplatser

När du använder en länk som tillhandahålls på den här webbplatsen för att komma åt en annan webbplats, lämnar du den här webbplatsen. Webbplatsen som du når är oberoende av denna webbplats och dess innehåll ligger utanför VELUX kontroll. Genom att tillhandahålla länken på den här webbplatsen lämnas ingen garanti eller representation angående materialet på webbplatsen som du kommer att komma åt och VELUX koncernen frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för direkta eller indirekta förluster som härrör från att komma åt eller surfa på sådan webbplats eller använda materialet som tillhandahålls där oavsett orsaken till en sådan förlust och oavsett om VELUX koncernen har eller borde ha förutsett sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust, genom att inte ta bort länken från den här webbplatsen eller på annat sätt. Länkar till denna webbplats När en länk för åtkomst till denna webbplats tillhandahålls på en annan webbplats har VELUX koncernen, om det inte uttryckligen anges, inte godkänt eller rekommenderat vare sig länken eller materialet på en sådan annan webbplats, och VELUX koncernen är inte associerad med eller ansluten till ägaren av en sådan annan webbplats. Besök på vissa delar av denna webbplats kan vara föremål för särskilda juridiska meddelanden som kompletterar detta allmänna juridiska meddelande. Detta allmänna juridiska meddelande är inte begränsat eller modifierat av något särskilt juridiskt meddelande. © 2001, 2008 VELUX Group.

Personuppgifter

Genom att använda denna webbsida har du godkänt att VELUX A/S skickar information till din dator eller mobilenhet. Du godkänner att VELUX A/S överför sådan information i ett format och med sådana egenskaper som VELUX A/S bedömer lämpligt. Information som överförs av VELUX A/S kan innehålla filer som sparas i din dator eller mobilenhet, inklusive textfiler som cookies.

Personliginformation samlas endast in när den frivilligt lämnas in av besökare. Sådan information inkluderar ditt namn, adress, telefon- och faxnummer och din e-postadress och kommer endast att användas för det ändamål som de lämnades in såvida du inte uttryckligen har gett ditt medgivande om något annat. Personlig såväl som icke-personlig information som samlas in av VELUX anses vara konfidentiell och kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt delas med tredje part. Allt material som VELUX mottar via denna webbplats anses vara icke-konfidentiellt och allmänt. VELUX kommer att reproducera, använda, ändra och tilldela sådant material utan begränsningar, inklusive idéer för produkter eller produktionsmetoder och kunskap som finns i sådant material.

Länkar till andra webbplatser

När det ges möjlighet att länka till denna webbsida från andra webbsidor har VELUX A/S, såvida det inte uttryckligen anges, inte godkänt varken länken eller materialet på den andra webbsidan. VELUX A/S är inte heller koncernbundet eller på annat sätt anknutet till innehavaren av en sådan webbsida.

Detta allmänna juridiska meddelande är inte begränsat eller modifierat av något särskilt juridiskt meddelande. © 2001, 2008 VELUX Group.

När du använder en länk som tillhandahålls på den här webbplatsen för att komma åt en annan webbplats, lämnar du den här webbplatsen. Webbplatsen som du når är oberoende av denna webbplats och dess innehåll ligger utanför VELUX kontroll. Genom att tillhandahålla länken på den här webbplatsen lämnas ingen garanti eller representation angående materialet på webbplatsen som du kommer att komma åt och VELUX koncernen frånskriver sig uttryckligen allt ansvar för direkta eller indirekta förluster som härrör från att komma åt eller surfa på sådan webbplats eller använda materialet som tillhandahålls där oavsett orsaken till en sådan förlust och oavsett om VELUX koncernen har eller borde ha förutsett sådan förlust, inklusive risken för sådan förlust, genom att inte ta bort länken från den här webbplatsen eller på annat sätt.

Tvister

Du godkänner att svensk lag ska gälla och att svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister mellan dig och VELUX Svenska AB.

Annan juridisk information på denna webbsida

För andra delar av denna webbsida som du besöker kan specifik juridisk information gälla utöver denna allmänna juridiska information. Denna allmänna juridiska information begränsas eller ändras inte av någon specifik juridisk information.