Villkor

Nedan anges de villkor under vilka VELUX Svenska AB, Org.nr.: 556221-3305, VAT: SE55621330501, Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg, Tel: 042 – 20 83 80,  (nedan refererat till som VELUX) kommer att behandla och acceptera dina beställningar av produkter i denna online butik.
Följande villkor är bindande och du bör läsa dem noggrant; särskilt bestämmelserna som handlar om priser, leveransvillkor, ansvar, ångerrätt och effekter av utnyttjande av ångerrätt.
Dessa villkor kompletteras med tillämpliga lagstadgade regler för avtal för leverans av varor till konsumenter.
Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta VELUX.
Avtalet om försäljning och leverans ingås mellan dig och VELUX.
Du måste vara över 18 år för att göra en beställning och ingå detta avtal.
Vi accepterar endast beställningar och levererar endast varor till en adress som du har angett i Sverige.
För att vi ska hantera din beställning när du gör en beställning accepterar du följande villkor:
- Dessa villkor.
- Priser och kostnader som anges i denna online butik enligt din beställning.
- Att vi registrerar data angående ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att hantera din beställning.
- Att vi överför data om ditt kreditkort i syfte att hantera din beställning.
- Att avtalet kommer att bildas enligt lagarna i Sverige.

Hur vet jag att min beställning har tagits emot?


När vi har fått din beställning skickar vi en orderbekräftelse till dig via e-post. Ett juridiskt bindande avtal bildas när du får vår orderbekräftelse. Vi kommer att hantera din beställning så snart som möjligt. Vanligtvis kommer du att få de beställda varorna inom en till två (2)arbetsveckor.
Vår orderbekräftelse är villkorad av godkännandet av din betalning (se nedan under "Vad är priset på varorna?" och "Hur betalar jag?"). Om du inte skulle få en orderbekräftelse inom rimlig tid, vänligen kontakta oss direkt. Det är vår ambition att ta hand om din beställning snabbt och utan onödig försening, men vi kan inte ta ansvar för förhållanden orsakade av problem eller fel i den elektroniska kommunikationen.

Vad är priset på varorna?


Inköpspriset är det pris som gäller i enlighet med denna online butik vid beställningen. Priset för en beställd artikel, eventuella avgifter, och summan av ditt köp kommer alltid att visas i din beställning och orderbekräftelsen.

Hur betalar jag?


Kortbetalning kan göras med VISA, VISA-debet, MASTERCARD, MAESTRO eller PayPal. Du blir ombedd att ange kortnummer, utgångsdatum och det tresiffriga säkerhetsnumret. Denna information överförs direkt till banken via kryptering på hög nivå för att verifiera att din betalning är giltig. När din betalning har godkänts skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post. Ditt kredit- eller betalkort debiteras den dag vi skickar din beställning.

Klarna

Du kan välja att betala med Klarna. Klarna kommer att ge dig specifika betalningsvillkor.
För ytterligare information eller frågor angående din betalning kan du besöka Klarnas hemsida eller kontakta Klarnas kundtjänst.

Dina lagstadgade rättigheter


Som konsument har du lagliga rättigheter enligt tillämpliga obligatoriska regler för försäljning av varor till konsumenter om varorna som levereras av oss visar sig vara felaktiga eller felaktigt beskrivna. En vara anses vara felaktig om den inte uppfyller försäljningsavtalet med avseende på dess kvantitet, kvalitet och egenskaper eller om varan inte är lämplig för det syfte som det förvärvas för.
Vi har vidtagit alla möjliga tekniska försiktighetsåtgärder för att återge färgerna på våra varor så realistiskt som möjligt. Vi måste dock ta förbehåll för eventuella avvikelser mellan färgerna som visas i denna online butik och de faktiska färgerna på våra varor.
Ingenting i dessa villkor ska begränsa dina lagstadgade rättigheter.
I händelse av en defekt på den levererade varan ska du meddela oss utan onödigt dröjsmål. Du kommer att ha rätt att få varorna reparerade av oss kostnadsfritt eller alternativt att få en kostnadsfri ersättning av den felaktiga varan, om detta inte orsakar oproportionerliga kostnader för oss. Om det defekta godset inte kan repareras har du rätt till en kostnadsfri ersättning av varan. Vi har alltid rätt att ersätta ett felaktigt gods om det inte orsakar oproportionerliga kostnader för dig.
Om vi inte följer avtalet, är vi ansvariga för alla förluster eller skador som du lider som ett förutsägbart resultat av vårt brott mot avtalet eller vår vårdslöshet. Förlust eller skada kan förutses om denna är en uppenbar konsekvens av vår överträdelse eller om det var rimligen övervägt av dig och oss vid den tidpunkt då vi ingick avtalet.
Vi utesluter inte på något sätt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet, eller för bedrägeri.

Garanti


Förutom dina lagstadgade rättigheter ger VELUX 10 års garanti på takfönster, Intäckningsplåtar och 3 år på solskydd och elektriska produkter som köps via denna online butik. Villkoren för garantin påverkar inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter.

>Ladda ner hela VELUX garantivillkor

Ångerrätt/avbokning


Du har rätt att dra dig ur avtalet inom fjorton (14) dagar utan att ange någon anledning.
Ångerfristen löper ut efter fjorton (14) dagar från den dag då du, eller en tredje part annan än transportören och angiven av dig, förvärvar fysisk besittning av varorna eller - i det fall försäljningsavtalet avser flera av dig beställda varor i en beställning och levereras av oss separat - fjorton (14) dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som anges av dig förvärvar fysisk besittning av det sista godset.
För att utöva ångerrätten måste du informera oss (se kundtjänst > kontakta oss) om ditt beslut att dra dig ur detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, eller via e-post). För att vi ska kunna identifiera din beställning, förse oss med information om ditt namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), beställningsnumret och uppgifter om de varor du vill återta ur försäljningsavtalet.
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av ångerrätten innan utträdesperioden har löpt ut.

Effekter av utnyttjande av ångerrätt/avbokning


Om du avbryter detta avtal kommer vi att ersätta alla betalningar som vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnaderna som uppstår om du valde en annan leveransform än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av VELUX). Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och inte senare än 
1. fjorton (14) dagar efter dagen då får vi tillbaka alla levererade varor från dig, eller
2. (om tidigare) fjorton (14) dagar efter dagen du lämnat bevis för att du har returnerat varorna, eller 
3. Om inga varor levererades (14) dagar efter dagen då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal.
Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har godkänt annat sätt; i vilket fall som helst påförs du inga kostnader som ett resultat av sådan återbetalning.
Du är endast ansvarig för något minskat värde på varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Fastställande av eventuell värdeminskning av beställd produkt


För att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion ska du hantera och inspektera varorna (i) med vederbörlig omsorg och (ii) på samma sätt som du vanligtvis skulle få göra i en butik. Varje hantering eller inspektion av varorna som överstiger detta kan leda till ett minskat värde på varorna, som vi kommer att ha rätt att dra av vid återbetalning av den betalning som erhållits från dig. Bestämningen av eventuellt minskat värde kommer att göras från fall till fall. Du kan öppna lådan och inspektera varorna med omsorg, förutsatt att öppningen görs utan att skada lådan. Om lådan skadas ska du förvänta dig att värdet på varorna kommer att ha minskat. Varje installation av varorna bör också förväntas resultera i ett minskat värde på varorna. Vi påminner dig om att du, när du är i din besittning av godset och tills du returnerar det till oss, bär ansvar för varorna och kommer att hållas ansvarig för eventuella skador på varorna.

Tillämplig lag och plats


Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av avtal som ingåtts genom denna online butik och svenska domstolar ska ha exklusiv behörighet att pröva tvister som härrör från avtal som ingåtts via denna online butik.